Projects and partners we worked for 2014 : FamilyEye

2014 : Familyeye (http://familyeye.be/) ontwikkelt systemen rond valdetectie en ouderdomspreventie. => Stand Alone binnen Vela Group => verkocht in 2016 

Volgend project 2014 : Abo Service
Samen ondernemers families sterker maken